Tijara Mobile polityka prywatności

Polityka prywatności Tijara Mobile Sp. z o.o.

 

Definicje

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu. Logi Systemu — automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. W szczególności może zawierać Adres IP, który pozwala ustalić z pewnym przybliżeniem, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.

Materiały — wszelkie treści udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe. Serwis – informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.tijara-mobile.pl oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami.

Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przy wykorzystanie urządzenia lub systemu informatycznego, korzystająca z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z Serwisu. Administratorem danych osobowych jest Tijara Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775205, NIP: 5252782766, REGON: 0000775205 (dalej: „Tijara Mobile”). Tijara Mobile Sp. z o.o. jest właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).

Dane Użytkownika

Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik będący konsumentem podaje w formularzu zamówienia następujące dane osobowe: imię/imiona, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, dane do faktury, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, kupujący dodatkowo wskazuje oznaczenie podmiotu niebędącego osobą fizyczną przez wskazanie jego nazwy i formy prawnej. Dane podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Tijara Mobile Sp. z o.o. wyłącznie w następujących celach:

a) świadczenia usług w ramach Serwisu przez Tijara Mobile Sp. z o.o. lub przez podmioty działające na jej zlecenia;

b) promocji i marketingu bezpośredniego towarów lub usług znajdujących się w ofercie Tijara Mobile Sp. z o.o. lub na podstawie zgody Użytkownika, także w ofercie innych wskazanych podmiotów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Serwisu oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi, który udostępnił Tijara Mobile Sp. z o.o. swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Użytkownik może także żądać sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez przesłanie na adres bok@tijara-mobile.pl.pl stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie ze złożonym wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w Regulaminie.

Udostępnianie danych osobowych

Tijara Mobile Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych Użytkownika innym podmiotom w żadnym innym celu niż wynikający z celu Serwisu. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Tijara Mobile Sp. z o.o. może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących jej praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami naruszył przepisy prawa lub Regulaminu Sklepu. Do podanych przez Użytkownika w Serwisie danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika.

Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika

Tijara Mobile Sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz polskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

Tijara Mobile Sp. z o.o. zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Tijara Mobile Sp. z o.o. nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Tijara Mobile Sp. z o.o. wykorzystuje informacje, o których mowa wyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Tijara Mobile Sp. z o.o. stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. Tijara Mobile Sp. z o.o. stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników w Serwisie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowani plików Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu, co może spowodować, że niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.