Tijara Mobile regulamin doładowań

Regulamin świadczenia usługi doładowania kont sieci operatora Tijara Mobile Sp. z o.o.

§ I Postanowienia wstępne

1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami), Tijara Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana w dalszej części Tijara Mobile) tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem).
2. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki Tijara Mobile Sp. z o.o. uchwalonym przez Zarząd Spółki, do którego wyłącznych uprawnień należy zmiana treści Regulaminu.
3. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest Spółka Tijara Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775205, NIP: 5252782766, REGON: 382745882.
4. Usługobiorcą jest każdy klient korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Usługodawcę.
5. Abonentem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Tijara Mobile i przy wykorzystaniu Karty SIM, nie będąc stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na piśmie.
6. Doładowanie telefonu umożliwia zwiększenie wartości konta telefonu o wartość odpowiadającą wartości brutto kodu przez Usługobiorcę korzystającego z przedpłaconych usług telekomunikacyjnych Tijara Mobile, za pośrednictwem serwisów internetowych, prowadzonych pod adresem URL: www.tijara-mobile.pl
7. Rozwiązania w zakresie bezgotówkowego rozliczania transakcji finansowych pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, dostarcza krajowa instytucja płatnicza firma Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań.

§ II Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługę zasileń kont Abonentów korzystających z przedpłaconych usług telekomunikacyjnych Tijara Mobile, będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204 (z późniejszymi zmianami), usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej „Doładowaniem telefonu”.
2. Usługa „Doładowanie telefonu” umożliwia zasilenie numeru telefonu Abonenta korzystającego z przedpłaconych usług telekomunikacyjnych Tijara Mobile, dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 200 PLN.

§ III Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) posiadanie przez Usługobiorcę sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego następujące, minimalne wymogi:
i. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0.
ii. monitor o rozdzielczości minimum 1024×768
iii. włączona obsługa Cookies i Java Script
b) połączenie z siecią Internet,
c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług
3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
4. W przypadku transmisji danych przez Usługodawcę, nie ponosi on odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: nieinicjowania transmisji, niedokonywania wyboru odbiorcy, nieusuwania oraz niemodyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
5. W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:
a) nie usuwa, ani nie modyfikuje danych;
b) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania;
c) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
6. Przez korzystanie z serwisu wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz wykorzystywanie cookies przez Usługodawcę. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wykorzystywanie przez Usługodawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.
7. Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Usługobiorcy podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

§ IV Zawarcie umowy oraz zasady świadczenia z usługi „Doładowania telefonu”

1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług doładowań odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetowych serwisów transakcyjnych, o których mowa w § II ust. 2.
2. Zawarcie umowy i Korzystanie ze świadczonej przez Usługodawcę usługi „Doładowanie telefonu” wymaga rejestracji przez Usługobiorcę w serwisie transakcyjnym oraz podania następujących danych:
a) numeru telefonu korzystającego z przedpłaconych usług telekomunikacyjnych Tijara Mobile, którego konto ma zostać zasilone
b) wysokości kwoty zasilenia konta
c) adresu poczty elektronicznej (e-mail), na który zostaną wysłane warunki świadczenia Usługi, stan realizacji usługi, potwierdzenie realizacji Usługi oraz inne niezbędne dokumenty
d) złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i
e) jego akceptacji
f) złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia, iż chce aby Usługa Doładowania została zrealizowana natychmiast, a doładowanie dostarczone niezwłocznie po jego zamówieniu, co będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy,
g) złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia, że jest rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej,
h) dokonania przez Usługobiorcę płatności za usługę.

3. Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu przez Usługodawcę danych Usługobiorcy oraz wskazanych w ust. 2 powyżej oświadczeń, z chwilą dokonania przez Usługobiorcę płatności za usługę za pomocą udostępnionych sposobów płatności.
4. Zasilenie Konta w ramach świadczonej Usługi następuje po dokonaniu autoryzacji karty płatniczej albo po wykonaniu przez Usługobiorcę przelewu.
5. Po dokonaniu z powodzeniem zasilenia konta za pośrednictwem serwisu transakcyjnego, Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy potwierdzenie jego dokonania, zawierające: datę transakcji, numer transakcji, Numer MSISDN oraz wartość zasilenia. Sposób przekazania potwierdzenia jest uzależniony od technologii wykorzystanej do zlecenia zasilenia konta przez Usługobiorcę. Tam, gdzie to możliwe, zostanie udostępniona opcja wydrukowania potwierdzenia operacji i/lub przesłania do Usługobiorcy pocztą elektroniczną.
6. Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez Tijara Mobile, są określone w aktualnych cennikach odpowiednich dla rodzaju „Doładowania telefonu”, dostępnych na www.tijara-mobile.pl a także w „Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tijara Mobile sp. z o.o. na kartę”.
7. Usługobiorca zawierając umowę z Usługodawcą wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w Regulaminie, w bazie danych Tijara Mobile. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji transakcji doładowań oraz dla celów marketingowych, tj. m.in. otrzymywania informacji handlowych dotyczących Usługi „Doładowanie telefonu”, informacji związanych z usługami świadczonymi przez Tijara Mobile, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Tijara Mobile. Informacje te mogą być dostarczane w następujący sposób:
a) na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy udostępniony Usługodawcy dla celów realizacji usługi „Doładowanie Telefonu”,
b) na numer telefonu komórkowego Usługobiorcy udostępnionego Usługodawcy dla celów realizacji usługi „Doładowanie telefonu”.
Powyższa zgoda może być w każdej chwili odwołana przez Usługobiorcę.

§ V Okres obowiązywania umowy

1. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu transakcyjnego bez spełnienia wszystkich warunków koniecznych do zawarcia Umowy określonych w §IV ust. 2, uważa się, że do zawarcia umowy nie doszło. W takiej sytuacji strony nie są zobowiązane do składania jakichkolwiek oświadczeń związanych z rozwiązaniem umowy.
2. Umowa o realizację Usługi „Doładowanie telefonu” zawierana jest na czas określony obejmujący realizację Usługi oraz innych obowiązków związanych z Usługą, wynikających z Regulaminu.
3. Ze względu na charakter Usługi „Doładowanie telefonu”, która jako dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, nie może zostać zwrócona, Usługa realizowana jest w całości wyłącznie po otrzymaniu od Usługobiorcy żądania jej natychmiastowego wykonania. Usługa wykonywana jest w całości niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Usługobiorcy.
4. W związku z okolicznościami opisanymi w ust. 3 powyżej, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, prawo to nie przysługuje na podstawie art. 38 ust. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), z uwagi na rozpoczęcie za wyraźną zgodą Usługobiorcy świadczenia dostarczenia treści cyfrowych niezwłocznie po zawarciu umowy, tj. przed upływem terminu do odstąpienia do umowy.

§ VI Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), od dnia 25 maja 2018 r. aktualne pozostają poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Tijara Mobile.

1. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – realizacji doładowania. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy i realizacji usługi doładowania. Podanie danych kontaktowych nie jest warunkiem zawarcia umowy. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Wskazanie administratora
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Tijara Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy między Tijara Mobile, a Państwem jako klientem Tijara Mobile lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Tijara Mobile na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Tijara Mobile na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
c) w celu kierowania do Państwa przez Tijara Mobile treści marketingowych, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Tijara Mobile (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). Uzasadniony interes Tijara Mobile polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyrazili Państwo zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Państwa treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym partnerów biznesowych Tijara Mobile podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
d) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Tijara Mobile polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, w celu sprzedaży wierzytelności względem Państwa, windykacji, wykrywania i eliminowania nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy, wewnętrznych potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym celów dowodowych, analitycznych i statystycznych obejmujących także tworzenie modeli statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Tijara Mobile (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679);
e) w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.

4. Komu dane osobowe będą przekazywane
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom świadczącym na rzecz Tijara Mobile usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy w tym bezgotówkowego rozliczania transakcji finansowych, rozpatrzenia reklamacji oraz podmiotom realizującym wsparcie techniczne i organizacyjne,
b) podmiotom świadczącym Tijara Mobile usługi doradcze, konsultacyjne, analityczne, marketingowe, audytowe, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową,
c) partnerom handlowym,
d) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
e) operatom pocztowym i kurierom,
f) bankom w zakresie realizacji płatności,
g) biurom informacji gospodarczej oraz podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami,
h) organom władzy publicznej uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,
i) innym podmiotom wskazanym w treści zgody.

5. Okres przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres:
a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych,
b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6. Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Tijara Mobile przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu podmiotowi,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
h) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Państwa treści marketingowych. Dla celów dowodowych Tijara Mobile prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną, poprzez e-mail: bok@tijara-mobile.pl lub pisemnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa bez uprzedniej zgody.

8. Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG, ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Bieżące informacje o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy dane poza EOG, będą określone w niniejszym regulaminie.

§ VII Reklamacje

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi „Doładowanie telefonu”.
2. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: reklamacje@tijara-mobile.pl lub drogą telefoniczną na numer (22) 480 22 90 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. (połączenie płatne według stawki operatora telekomunikacyjnego).
3. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie lub niewykonanie przez Usługodawcę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności wskazane w § VIII ust 2 – 4.
5. Reklamacja winna zawierać wskazanie numeru doładowywanego telefonu, numeru ID reklamowanej transakcji, adres mailowy Usługobiorcy podany podczas składania zlecenia doładowania konta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.
7. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.
8. W przypadku gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

§ VIII Zastrzeżenia

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi „Doładowanie telefonu”. Zapis ten nie ma zastosowania do umów już zawartych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Usługobiorcę numeru telefonu, którego konto ma być zasilone lub kwoty doładowania, którą konto ma być zasilone, jak również za wadliwe funkcjonowanie przeglądarki internetowej oraz łącz telekomunikacyjnych, z których korzysta Usługobiorca.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej.
4. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu zwykłej staranności, o charakterze zewnętrznym w stosunku do Tijara Mobile i niezależne od niego, w szczególności takie jak: strajki, walki wewnętrzne w kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można przezwyciężyć, a których ponadto nie można przewidzieć i im przeciwdziałać i które są zewnętrzne w stosunku do ich Usługodawcy i jego działalności.
5. W przypadku wystąpienia siły wyższej, wykonanie Usługi „Doładowanie telefonu” może zostać zawieszone na czas równy okresowi trwania siły wyższej.

§ IX Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny jest na stronie www.tijara-mobile.pl
2. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd .
3. Usługodawca ma prawo w każdej chwili zmienić treść Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich aktualnego brzmienia na stronie internetowej, o której mowa w § II Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na sposób wykonania Usługi będącej w trakcie realizacji.
4. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych w związku ze świadczeniem Usługi jest prawo polskie.
5. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.