Tijara Mobile regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TIJARA MOBILE

§1 Definicje

1. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Forma dokumentowa – forma zawarcia lub zmiany umowy, w której oświadczenia woli składane są w postaci dokumentu, tj. nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jej treścią, w sposób umożliwiający ustalenie osoby lub podmiotu składającego oświadczenie.
3. Forma pisemna – forma zawarcia lub zmiany umowy, której zachowanie wymaga złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która składa Zamówienie lub zawiera Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej.
5. Klient indywidualny (Konsument) – osoba fizyczna, która składa Zamówienie lub zawiera Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Tijara Mobile – Tijara Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000775205, NIP 5252782766, REGON 382745882, adres e-mail dotyczący Sklepu: sklep@tijara-mobile.pl
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Tijara Mobile.
8. Sklep Internetowy Tijara Mobile (Sklep) – serwis internetowy umożliwiający składanie Zamówień oraz zawieranie Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej, a także Umów sprzedaży dostępny pod adresem: www.tijara-mobile.pl
9. Towar – produkty prezentowane na witrynie Sklepu Internetowego Tijara Mobile, w szczególności telefony komórkowe, akcesoria telekomunikacyjne i inne.
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu pomiędzy Tijara Mobile a Klientem.
11. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych – umowa o świadczenie przez Tijara Mobile usług telekomunikacyjnych.
12. Umowa o świadczenie usług przedpłaconych – umowa o świadczenie przez Tijara Mobile usług telekomunikacyjnych zawierana poprzez wykonanie czynności faktycznych przewidzianych w „Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tijara Mobile sp. z o.o. na kartę”.
13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
14. Usługa dodatkowa – usługa towarzysząca wykonaniu Zamówienia dotyczącego Umowy sprzedaży urządzeń lub polegająca na dodatkowym świadczeniu w związku z zawieraną Umową sprzedaży urządzeń, wybierana opcjonalnie przez Klienta przy złożeniu Zamówienia, której warunki realizacji zostały określone w odrębnych regulaminach lub innych materiałach informacyjnych dostępnych na stronie internetowej Sklepu w chwili składania Zamówienia oraz dostarczanych Klientowi pocztą elektroniczną w ramach podsumowania Zamówienia na podany przez Klienta w Zamówieniu adres poczty elektronicznej.
15. Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, wyrażające wolę zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej, a w przypadku Umowy sprzedaży – odpowiednich dokumentów wraz z Towarem – w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Zamówienie może dotyczyć zakupu Towarów lub świadczenia usług na warunkach prezentowanych w serwisie internetowym Sklepu w dacie złożenia Zamówienia.
16. Zestaw startowy – karta SIM (lub karta SIM wraz z urządzeniem telekomunikacyjnym) przeznaczona do wykorzystywania przez Klienta na podstawie Umowy o świadczenie usług przedpłaconych, w tym służąca Klientowi do zawarcia powyższej Umowy i umożliwiająca mu
skorzystanie z usług telekomunikacyjnych o wartości ustalonej zgodnie z treścią Zamówienia.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności zawierania za jego pośrednictwem pomiędzy Klientem a Tijara Mobile umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej a także umów sprzedaży.
2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3 Wymagania dotyczące Klienta

1. Uprawnionym do złożenia Zamówienia jest Klient, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności, w przypadku Klienta indywidualnego jest osobą pełnoletnią).
2. Ze Sklepu może skorzystać – w tym złożyć Zamówienie – zarówno Klient, który jest już lub był stroną Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jak również Klient, który nie korzystał lub nie korzysta z usług świadczonych przez Tijara Mobile.
3. Uprawnionym do zawarcia aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej jest Klient.
4. Dostępność techniczna serwisu internetowego Sklepu wymaga zapewnienia przez Klienta następujących narzędzi i warunków technicznych służących korzystaniu z serwisów internetowych:
a) korzystanie przez Klienta z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, o rozdzielczości ekranu 320px x 480px;
b) korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron WWW:
– Internet Explorer 11 lub nowszy z włączoną obsługą Java Script, akceptująca
Cookies;
– Mozilla Firefox 55 lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki
Cookies;
– Google Chrome w wersji 65.x lub nowsza z włączoną obsługą Java Script,
akceptująca Cookies;
– Google Chrome Mobile w wersji 65.x lub nowszej z włączoną obsługą Java
Script, akceptująca Cookies;
– przeglądarki z WebKit Mobile w wersji 5.x lub nowszej z włączoną obsługą Java
Script, akceptująca Cookies;
– Safari w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca
Cookies;
– inna przeglądarka o parametrach analogicznych do przeglądarek wymienionych
powyżej.

§ 4 Składanie Zamówienia

1. Prezentacja Towaru (Zestawu startowego) oraz informowanie w serwisie internetowym (na stronach internetowych) Sklepu o warunkach Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowy sprzedaży, co do których Klient może złożyć Zamówienie, nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać – na stronie internetowej Sklepu –
następujące czynności:
a) zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Umowy sprzedaży, a także z prezentowanymi tam informacjami o właściwościach Towaru; zapoznać się z dokumentami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków zawarcia i wykonywania umów, a w szczególności: regulaminami świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tijara Mobile, regulaminami promocji, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość;
b) dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;
c) poprawnie wypełnić właściwy formularz, dedykowany dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia,
d) wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;
e) ewentualne dalsze czynności, jeżeli prezentowana na stronie internetowej Sklepu ścieżka złożenia Zamówienia wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia przez Klienta określonej czynności.
3. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu – przed złożeniem Zamówienia – także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.
4. W celu przesłania Zamówienia do Tijara Mobile Klient – po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 2 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 3) – naciska
na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
5. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza obowiązek zapłaty bezgotówkowej w Sklepie za pośrednictwem serwisu tpay.
6. Tijara Mobile może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku:
a) podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych w formularzu o którym mowa w § 4, przy czym odmowa realizacji Zamówienia nie nastąpi, jeśli na prośbę Tijara Mobile, wyrażoną drogą elektroniczną lub telefonicznie (odpowiednio: na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany w Zamówieniu), Klient w zakreślonym terminie udzielił Tijara Mobile niezbędnych wyjaśnień w sprawie podanych i wymaganych w formularzu Zamówienia danych lub dokumentów;
b) w przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z powodu braku w magazynie Tijara Mobile Towaru, z którym związane jest powyższe Zamówienie;
c) przejściowego braku w magazynach Tijara Mobile zapasów Towaru, którego dotyczy Zamówienie – jeśli Klient po powiadomieniu go o zaistniałej sytuacji nie wyraził zgody na realizację Zamówienia po uzupełnieniu powyższych zapasów;
d) zakończenia promocji, w ramach której Klient złożył Zamówienie;
e) nieuregulowania przez Klienta, w wyznaczonym przez Tijara Mobile terminie, zaległych należności na rzecz Tijara Mobile;
7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 6, Tijara Mobile skontaktuje się z Klientem (drogą mailową lub telefonicznie na wskazany w Zamówieniu odpowiednio: adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny) celem wyjaśnienia statusu Zamówienia, wskazując – w przypadkach przewidzianych w ust. 6 lit. a) i c), – że brak zgody Klienta (ust. 6 lit. c)), będzie równoznaczny z odmową przez Tijara Mobile realizacji Zamówienia.

§ 5 Realizacja Zamówienia

1. W przypadku skutecznego złożenia Zamówienia Tijara Mobile skieruje do Klienta przesyłkę kurierską, w której zamówiony Towar zostanie doręczony Klientowi. W przypadku Zamówienia dotyczącego wyłącznie zawarcia Umowy sprzedaży w przesyłce kurierskiej zostaną skierowane do Klienta: faktura dotycząca Towaru oraz dowód wydania Towaru Klientowi. Tijara Mobile realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
2. Tijara Mobile realizuje Zamówienia w Dni robocze. Tijara Mobile niezwłocznie przystąpi do weryfikacji, a następnie realizacji Zamówienia. Realizacja Zamówienia powinna nastąpić w terminie 2 – 5 Dni Roboczych od dnia, w którym została zweryfikowana poprawność złożenia przez Klienta Zamówienia.
3. Przesyłki kierowane przez Tijara Mobile w związku z realizacją Zamówienia będą doręczane przez wybraną przez Tijara Mobile firmę kurierską. O szczegółach realizacji Zamówienia dotyczącego zawarcia Umowy sprzedaży, w szczególności o nazwie firmy kurierskiej oraz o numerze listu przewozowego, Klient otrzymuje informację drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, a także poprzez wiadomość SMS wysyłaną na wskazany w Zamówieniu numer telefonu. Powyższe informacje zostaną przekazane Klientowi w dniu poprzedzającym datę planowanego doręczenia przesyłki do Klienta;
4. Koszty doręczenia Klientowi przesyłki dotyczącej wyłącznie Umowy sprzedaży, w ramach której cena zamawianego Towaru (Zestawu startowego) nie przekracza kwoty 150 (sto pięćdziesiąt) złotych, koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że w ramach prezentacji danego Towaru opłata została wyłączona. O wysokości kosztów tej przesyłki oraz zasadach ich poniesienia Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
5. Klient jest zobowiązany do okazania kurierowi przy odbiorze przesyłki oryginału swojego dowodu osobistego.
6. Płatności wynikające z realizacji Zamówienia, tj. zapłata ceny za Towar (Zestaw startowy) lub kosztów przesyłki, gdy zgodnie z ust. 4 zd. 2 obciążają one Klienta, a także ewentualnie zapłata za objęte zamówieniem Usługi dodatkowe, mogą być dokonywane przez Klienta wyłącznie po złożeniu zamówienia bezgotówkowo w Sklepie za pośrednictwem serwisu tpay.

§ 6 Zawarcie umowy w wyniku Zamówienia

1. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych otrzymuje w przesyłce nieaktywną kartę SIM. Aktywacja karty SIM będzie dokonana zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
2. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług przedpłaconych dochodzi z chwilą wykonania przez Klienta czynności faktycznych, polegających na włączeniu się do sieci Tijara Mobile z wykorzystaniem Zestawu startowego zakupionego za pośrednictwem Sklepu, które to czynności opisane są w „Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tijara Mobile na kartę”.
3. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wydania Klientowi Towaru (Zestawu startowego) oraz dokonania przez Klienta zapłaty ceny za Towar (Zestaw startowy), wskazanej w podsumowaniu Zamówienia oraz w fakturze załączonej do przesyłanego Towaru (Zestawu startowego).

§ 7 Zawarcie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej

1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej uprawniony Klient powinien wykonać – na stronie internetowej Sklepu – następujące czynności:
a) zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej;
b) zapoznać się z dokumentami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków zawarcia i wykonywania umów, a w szczególności: regulaminami świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz regulaminami promocji, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość;
c) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, a także zaakceptować właściwy regulamin promocji, jeżeli Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej ma być zawarta w związku z obowiązującą promocją;
d) dokonać wyboru pozostałych proponowanych Klientowi warunków Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;
e) poprawnie wypełnić właściwy formularz, w tym podać adres e-mail w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej;
f) wyrazić ewentualne inne zgody oraz oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej;
g) wykonać ewentualne dalsze czynności, jeżeli prezentowana na stronie internetowej Sklepu ścieżka zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia przez Klienta określonej czynności.
2. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu – przed zawarciem umowy – także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej.
3. Wybór warunków Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dokonany przez Klienta na stronie internetowej Sklepu zgodnie z ust. 1, zostanie zachowany przez Tijara Mobile, w przypadku wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy, jako zaproponowane Klientowi warunki umowy.
4. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Klient – po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 2) – naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zawieram umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Obowiązek zapłaty zgodnie z warunkami umowy”. Obowiązek zapłaty zgodnie z warunkami umowy oznacza obowiązek dokonywania przez Klienta zapłaty tych należności na rzecz Tijara Mobile, jakie będą ciążyły na Kliencie po zawarciu umowy.
5. Po wykonaniu przez Klienta czynności określonej w ust. 4, na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie przez Tijara Mobile wysłana na trwałym nośniku – w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta – zaproponowana i uzgodniona z Klientem Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz pozostałe związane z umową dokumenty określające warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Klienta przez Tijara Mobile wynikające z zawarcia umowy.
6. W przypadku nieotrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Tijara Mobile, zgodnie z ust. 5, Klient powinien skontaktować się z Tijara Mobile za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres bok@tijara-mobile.pl lub zgłaszając powyższą okoliczność telefonicznie pod numerem (22) 480 22 90.
7. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Formie dokumentowej dochodzi w chwili dotarcia do Tijara Mobile informacji, że Klient nacisnął na stronie internetowej Sklepu przycisk, którym mowa w ust. 4. Informacja o dacie zawarcia umowy zamieszczona jest w treści umowy przesłanej Klientowi zgodnie z ust. 5.

§ 8 Reklamacje

1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
a) nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, a także braku realizacji Zamówienia w terminie wynikającym z Regulaminu;
b) niedotrzymania z winy Tijara Mobile określonego w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej;
c) wad Towaru zakupionego w wyniku realizacji Zamówienia;
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu Sklepu lub upływu terminu, w którym powinno dojść do realizacji Zamówienia. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Tijara Mobile niezwłocznie powiadamia Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie na wskazany przez Klienta w reklamacji adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2, może zostać złożona pisemnie na adres Tijara Mobile: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres: reklamacje@tijara-mobile.pl lub telefonicznie pod numer (22) 480 22 90 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
4. Zasady i tryb rozpatrywania reklamacji, o których mowa w ust. 1 lit. b), opisane zostały we właściwym regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tijara Mobile, doręczonym Klientowi przed zawarciem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

§ 9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

1. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a w przypadku wydania Klientowi Towaru (Zestawu startowego) – w terminie 14 dni od daty wydania Klientowi Towaru objętego Zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
3. Bezpośredni koszt opakowania i odesłania Towaru (Zestawu startowego) do Tijara Mobile ponosi Klient.
4. Na stronie internetowej Sklepu zamieszczone zostały szczegółowe informacje skierowane do Konsumentów zawierających Umowy na odległość, w tym pouczenia i wzory formularzy, dotyczące zasad korzystania przez Konsumentów z prawa odstąpienia oraz skutków wykonania powyższego uprawnienia i związanych z nim praw i obowiązków Klienta oraz Tijara Mobile, w szczególności o zasadach, terminach zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość, a także o zasadach rozliczeń związanych z korzystaniem przez Konsumenta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Tijara Mobile na jego żądanie przed upływem terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10 Gwarancja i rękojmia

1. Tijara Mobile informuje, iż w przypadku Umowy sprzedaży Towaru, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony Towar bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
2. W przypadku, gdy na zakupiony Towar producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Towaru.
3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego Towaru, Klient decyduje o wyborze realizacji jego roszczeń związanych ze stwierdzona wadą (rękojmia lub gwarancja).
4. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się z dokumentem gwarancyjnym Towaru, jeśli został wydany, do podmiotu świadczącego usługi serwisowe w imieniu producenta.
5. Zasady zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi zostały wskazane w § 8 ust. 5. Sposób realizacji uprawnień Klienta wynikających ze zgłoszenia stwierdzonej przez niego wady Towaru zależny jest od rodzaju powyższej wady oraz od treści żądania Klienta w zakresie odpowiedzialności Tijara Mobile z tytułu rękojmi. O sposobie tym, w szczególności zasadach odbioru Towaru od Klienta i terminach realizacji żądania, Klient zostanie poinformowany przez Tijara Mobile niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, na wskazany przez Klienta w zgłoszeniu numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

§ 11 Pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących Umowy sprzedaży zawieranych z Konsumentami

1. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu cywilnoprawnego dotyczącego Umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem może być prowadzone na wniosek kupującego będącego Konsumentem lub na wniosek Tijara Mobile złożony do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Tijara Mobile albo do innego podmiotu uprawnionego, wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych, prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
2. Udział Tijara Mobile w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny. W przypadku, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez kupującego będącego Konsumentem spór nie został rozwiązany, Tijara Mobile każdorazowo podejmuje decyzję o zgodzie na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub o odmowie udziału w takim postępowaniu i przekazuje ją konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Jeśli Tijara Mobile nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Spór o prawa majątkowe wynikające z Umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem może być także poddany pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji handlowej.
4. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa lub w regulacjach, które są stosowane przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, obowiązujących w tych podmiotach regulaminach.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Tijara Mobile zastrzega możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu, w szczególności w zakresie Zamówień, które nie zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu.
2. Tijara Mobile rekomenduje Klientom zapisanie Regulaminu na trwałym nośniku (np. urządzenie końcowe, dysk komputera). Na żądanie Klienta Tijara Mobile udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
3. Przy korzystaniu z serwisu Sklepu Klienci zobowiązani są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2019 r.