Tijara Mobile - zasady przetwarzania danych osobowych

Co to jest obowiązek informacyjny?

W sytuacjach, kiedy podpisujesz umowę lub kiedy informujemy Cię o naszej ofercie, przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Masz prawo wiedzieć, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane. Informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.
Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tijara Mobile sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5252782766, o nadanym numerze REGON: 382745882, zarejestrowana w SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000775205, zwana dalej „Spółką”.

Z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce możesz się skontaktować mailem lub listownie:

e-mail: iod@tijara-mobile.pl
adres pocztowy: Tijara Mobile sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
Zawarcie i realizacja umowy
Sprzedaż produktów i usług
Świadczenie usług
Sprawdzanie wiarygodności płatniczej
Obsługa płatności i rozliczeń
Obsługa czynności serwisowych
Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom
Prowadzenie analiz i statystyk
Prowadzenie działań marketingowych
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń
Archiwizacja danych i dokumentów
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:
wyrazisz zgodę,
jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, wynikającego w szczególności z przepisów:
— ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
— ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią.

Konsekwencją niepodania danych może być:

odmowa zawarcia umowy lub jej utrudniona realizacja,
zawarcie umowy na mniej korzystnych warunkach,
brak możliwości korzystania z określonych usług.

Okresy przechowywania danych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Przykładowo, okresy przez jakie Twoje dane mogą być przechowywane wynoszą:
dane retencyjne – 12 miesięcy,
dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego,
dane dotyczące wykonywania umowy – do 10 lat,
analizy i statystyka – do 10 lat,
dane dotyczące wyroków sądowych (nadużycia) – 10 lat od wydania wyroku,
działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Przekazywanie danych

W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane. Często jest to niezbędne do realizacji usług lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać poniższym kategoriom odbiorców:
firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi,
operatorzy telekomunikacyjni,
banki,
biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej,
nabywcy wierzytelności,
kancelarie prawne,
urzędy skarbowe,
podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący ze Spółką (np. sieć sprzedaży, Call Center, agencje badawcze i marketingowe, obsługa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej i systemów IT, windykacja należności),
podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Twoich danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pozostałe informacje
Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Spółkę, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Spółka nie będzie przetwarzała Twoich danych w sposób zautomatyzowany.